Energietoeslag 2024: Een Update - Belasting Update (2024)

Heeft u in 2023 een extraatje gekregen van de overheid om uw energierekening te betalen? Dan heeft u waarschijnlijk gebruik gemaakt van de energietoeslag, een eenmalige financiële tegemoetkoming voor huishoudens met lage inkomens. Maar wat gebeurt er in 2024 met deze regeling? En hoe kunt u ervoor zorgen dat u niet te veel betaalt voor uw energie?

In dit artikel vertellen we u alles wat u moet weten over de energietoeslag in 2023 en 2024. We leggen uit wat de energietoeslag is, wie er recht op heeft en hoe u deze ontvangt. Ook laten we u zien welke andere vormen van steun er zijn om uw energiekosten te verlagen. Tot slot geven we u tips en adviezen om zelf energie te besparen en over te stappen op duurzame energie. Zo kunt u in 2024 genieten van een comfortabele en betaalbare energievoorziening.

Wat is energietoeslag 2024?

Energietoeslag is een eenmalige financiële tegemoetkoming die de overheid in 2023 heeft verstrekt aan huishoudens met lage inkomens. Het doel van deze maatregel was om de stijging van de energiekosten te compenseren, die veroorzaakt werd door de energiecrisis en de CO2-heffing.

De energietoeslag bedroeg € 1.300,- per huishouden en werd via de gemeente uitbetaald. Studenten konden ook een tegemoetkoming in de energiekosten krijgen van € 400,- via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Waarom verandert de energietoeslag 2024?

In 2024 komt de energietoeslag niet terug. De overheid heeft besloten om deze maatregel te stoppen, omdat de energietarieven in de loop van 2023 zijn gedaald en er andere vormen van steun beschikbaar zijn. Zo blijft het Tijdelijk Noodfonds Energie in 2024, dat een deel van de energierekening betaalt voor huishoudens met hoge energiekosten en lagere inkomens. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe deze werkt.

Ook gaat de korting op de energiebelasting omhoog, waardoor iedereen minder extra energiebelasting betaalt. Daarnaast verlaagt de overheid de energiebelasting op stroom en verhoogt deze op gas, om zo de overstap naar duurzame energie te stimuleren.

Hoe weet u of u recht heeft op energietoeslag in 2023?

Als u in 2023 recht heeft op de energietoeslag, dan ontvangt u deze nog dit jaar via uw gemeente. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt op basis van uw inkomen en vermogen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 6.295,- voor een alleenstaande of € 12.590,- voor een gezin. Als u een toeslagpartner heeft, dan telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee.

Studenten die in 2023 recht hebben op een tegemoetkoming in de energiekosten, krijgen deze uiterlijk begin 2024 uitbetaald. Deze eenmalige uitkering van € 400,- ontvangen zij via DUO. U komt hiervoor in aanmerking als u in 2023 een voltijdse opleiding volgde in het mbo, hbo of wo en studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren ontving. Ook hiervoor hoeft u zelf niets te doen. DUO bepaalt of u recht heeft op de tegemoetkoming op basis van uw gegevens.

Wat kunt u doen om uw energierekening te verlagen in 2024?

Hoewel de energietoeslag in 2024 stopt, zijn er nog andere manieren om uw energierekening te verlagen. Hier zijn enkele tips:

  • Kies voor een vast energiecontract met een scherpe prijs. Zo weet u waar u aan toe bent en voorkomt u onverwachte prijsstijgingen. U kunt verschillende energieleveranciers vergelijken en het beste aanbod kiezen voor uw situatie.
  • Bespaar energie door zuinig om te gaan met gas en stroom. U kunt bijvoorbeeld de thermostaat een graadje lager zetten, korter douchen, led-lampen gebruiken, apparaten uitzetten als u ze niet gebruikt en isoleren. Zo vermindert u niet alleen uw energiekosten, maar ook uw CO2-uitstoot.
  • Stap over op duurzame energie, zoals zonne-energie of windenergie. U kunt bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen op uw dak of meedoen aan een collectief zon- of windproject. Zo profiteert u van lagere energietarieven, een hogere vermindering energiebelasting en eventueel een terugleververgoeding. Bovendien draagt u bij aan een groenere toekomst.

Conclusie

Energietoeslag is een eenmalige financiële tegemoetkoming die de overheid in 2023 heeft verstrekt aan huishoudens met lage inkomens om de stijging van de energiekosten te compenseren. In 2024 komt de energietoeslag niet terug, maar zijn er andere vormen van steun beschikbaar, zoals het Tijdelijk Noodfonds Energie en de vermindering energiebelasting. Ook kunt u zelf actie ondernemen om uw energierekening te verlagen, door te kiezen voor een vast energiecontract, te besparen op energie en over te stappen op duurzame energie. Zo kunt u in 2024 genieten van een comfortabele en betaalbare energievoorziening.

Energietoeslag 2024: Een Update - Belasting Update (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 5898

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.